Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website firewall

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

hi, i can not visit this website on firefox for linux. https://api.szfx.top/bing/api/?day=0

the uploaded image says that in chinese : Your request has illegal parameters and has been blocked by the website administrator!

the firewall service is supported by Pagoda Website Firewall Free Edition, which website is https://www.bt.cn/new/index.html

thank you for help!

hi, i can not visit this website on firefox for linux. https://api.szfx.top/bing/api/?day=0 the uploaded image says that in chinese : Your request has illegal parameters and has been blocked by the website administrator! the firewall service is supported by Pagoda Website Firewall Free Edition, which website is https://www.bt.cn/new/index.html thank you for help!
Đính kèm ảnh chụp màn hình