Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear browsing history after quit not restoring tabs.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi!

I like to have my browsing history cleared after I quit Firefox, but I found out that this will break the action to open previous windows and tabs.

How to have these two options live together?

Hi! I like to have my browsing history cleared after I quit Firefox, but I found out that this will break the action to '''open previous windows and tabs'''. How to have these two options live together?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, if you use "Clear history when Firefox closes" to clear the browsing history then this includes tabs (tabs are considered history) and you won't be able to use Restore Previous Session or retain pinned tabs. I don't know whether tab manager extensions are able to restore the session in this case, but you can give it a try and search the Add-ons (AMO) website.