Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I retain App Tab's if Firefox is set to clear history on close?

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firehandle

more options

I like the new App Tab feature, but I also like the idea of clearing my browsing history when Firefox closes.

Is there any way to have the browsing history cleared, but retain the App Tabs?

I like the new App Tab feature, but I also like the idea of clearing my browsing history when Firefox closes. Is there any way to have the browsing history cleared, but retain the App Tabs?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options