Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No permission to access, (credit card website) on this server

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

ACCESS Denied

I need permission to access some websites on this server


Another separate message is: Check that Firefox has permission to access the web, (you might be connected but behind a firewall)

ACCESS Denied I need permission to access some websites on this server Another separate message is: Check that Firefox has permission to access the web, (you might be connected but behind a firewall)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"You don't have permission to access..." errors are characteristic of a firewall that protects the server against misuse and this firewall thinks something is suspicious about the HTTP request. If you use a proxy or VPN then try to use a direct connection. Select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

You can try to clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the padlock button or via "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences) to see if that fixes it.

I've also seen cases where having "Resist Fingerprinting" enabled was causing this issue.

If this all doesn't work then you can try "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history item.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.