Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

trojan horse in "\mozilla firefox\00009757.tmp"

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi, Since some weeks the Norton Virus Sanner (Smart Scan) tells me that the file

   c\program files\mozilla firefox\00009757.tmp is infected with a trojan horse.

The file is removed. But with the next scan it shows up again.

Do you have any insight in this problem (false alarm, caused by some other program)?

Regards Stephan

Hi, Since some weeks the Norton Virus Sanner (Smart Scan) tells me that the file c\program files\mozilla firefox\00009757.tmp is infected with a trojan horse. The file is removed. But with the next scan it shows up again. Do you have any insight in this problem (false alarm, caused by some other program)? Regards Stephan

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Interesting... I go to the same directory on Win7 and there are no .tmp files in that directory. see screenshot Did you look at the file properties and get any helpful info?

Hữu ích?

more options

Unfortunately I do not have any file properties, as Norton has removed the file. I could not find out what action creates the file there. After a lot of browsing today the file did not reappear yet. I will watch the folder and try to find out more about it, when is it created again.

The file also was removed once by Norton from my tablet with Windows 10. On my devices there are also no other .tmp files in the Firefox folder. I am using the newest verison of Firefox.

Hữu ích?

more options

Okay, mark it as resolved and have a good day.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.