Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

404 Not Found error message

  • 9 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pjteahan

more options

I am getting a 404 Not Found message on only one page of a gigantic web site (www.bowl.com). I go to this page 10 or 15 times a week--for almost 20 years--and have never had a problem. Bowl.com's IT department has no idea why. I have cleared my cache and history (many times over the last week or so), and nothing seems to work.

I can access this page with Edge, and with my smartphone and on other computers in my network (Firefox), but I have to access this page with my THIS computer.

I am getting a 404 Not Found message on only one page of a gigantic web site (www.bowl.com). I go to this page 10 or 15 times a week--for almost 20 years--and have never had a problem. Bowl.com's IT department has no idea why. I have cleared my cache and history (many times over the last week or so), and nothing seems to work. I can access this page with Edge, and with my smartphone and on other computers in my network (Firefox), but I have to access this page with my THIS computer.

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Who are you using for DNS? see screenshot https://lazyadmin.nl/it/ipconfig-command/

Hữu ích?

more options

Also go here and flush. see screenshot

Hữu ích?

more options

Thank you for your reply. I don't know what DNS is.

Hữu ích?

more options

My DNS is 192.168.1.254

Hữu ích?

more options

If it is helpful, here is the full message that I receive:

The requested URL /leagueStandingSheets/ViewServlet;jsessionid=E28ABDB69CDEC5C58503684FCB1BE022.node1 was not found on this server. Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at lss.bowl.com Port 443

Hữu ích?

more options

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. Clear the cache and remove cookies only from websites that cause problems. "Clear the Cache": Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

Regards, Rachel Gomez

Hữu ích?

more options

pjteahan said

My DNS is 192.168.1.254

This appears to be your router, what do you have set for dns on the router? see screenshot of my router dns

Hữu ích?

more options

pjteahan said

If it is helpful, here is the full message that I receive: The requested URL /leagueStandingSheets/ViewServlet;jsessionid=E28ABDB69CDEC5C58503684FCB1BE022.node1 was not found on this server. Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at lss.bowl.com Port 443

Are you getting this by just going to the site home page www.bowl.com? This appears to be a server issue.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

There are a few ways to get to the page that I want (going through the site home page is just one), and I have tried them all.

To Rachel Gomez: Since this problem started last Wednesday, I have cleared my cache at least ten times.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.