Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Local website ssl not being trusted

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ξ

more options

I saw many tutorials on making self-signed certificates get a lock sign of trusted certificate, which were installing the root certificate of authority in firefox which i did, and also installed in windows, i am using latest version of firefox developer edition, this is error i recieve:

Websites prove their identity via certificates. Firefox Developer Edition does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for 192.168.0.102. The certificate is only valid for the following names: localhost, 192.168.0.102, 172.20.10.3

I saw many tutorials on making self-signed certificates get a lock sign of trusted certificate, which were installing the root certificate of authority in firefox which i did, and also installed in windows, i am using latest version of firefox developer edition, this is error i recieve: Websites prove their identity via certificates. Firefox Developer Edition does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for 192.168.0.102. The certificate is only valid for the following names: localhost, 192.168.0.102, 172.20.10.3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

i also made "security.enterprise_roots.enabled" true

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.