Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

background color looks like as if the `background` property is set to `linear-gradient...`

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ryan

more options

1. navigate to this demo site 2. when the progress bar stops, the color of the progress bar changed, as if it's css property `background` was set to `linear-gradient`

other browsers work well

1. navigate to [https://stackblitz.com/edit/js-wpa9pg?file=index.js this demo site] 2. when the progress bar stops, the color of the progress bar changed, as if it's css property `background` was set to `linear-gradient` other browsers work well

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

For me the colour of the progress bar remained red.

Hữu ích?

more options

Version information: Firefox 103.0.2 (64-bit)

the color of progress bar in the first image looks not that 'red' as the second image

Được chỉnh sửa bởi Ryan vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.