Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download History - remove "delete" option

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lemming3k

more options

Hi,

Is there a way to remove the "delete" option when right clicking on items in the download history? It's unfortunately right above 'remove from history' and easy to mis-click. It has no confirmation and permanently deletes the file(s) without sending to the recycle bin which is quite annoying - especially as I'm not sure why you'd want to use this menu to delete something you just downloaded.

Thanks

Hi, Is there a way to remove the "delete" option when right clicking on items in the download history? It's unfortunately right above 'remove from history' and easy to mis-click. It has no confirmation and permanently deletes the file(s) without sending to the recycle bin which is quite annoying - especially as I'm not sure why you'd want to use this menu to delete something you just downloaded. Thanks

Giải pháp được chọn

You can possibly use code in the userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder to hide this menu item.


.downloadDeleteFileMenuItem { display: none !important; }

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can possibly use code in the userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder to hide this menu item.


.downloadDeleteFileMenuItem { display: none !important; }

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

Hữu ích?

more options

Thank you! That seems to have done the trick.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.