Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't delete my Firefox account

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vivek95148

more options

A while ago I made a Firefox account with my Yahoo email address as the primary email, and my Outlook email address as the secondary email. Eventually I realized that I didn't need my Yahoo email account anymore, so I deleted it, forgetting that it was being used as the primary email for my Firefox account. Now I can't remove my Outlook email from my Firefox account without verifying my Yahoo email account, and I can't even delete the Firefox account since it was made under the Yahoo email account as a primary email address.

Now I can't use my Outlook email address to create a new Firefox account either.

A while ago I made a Firefox account with my Yahoo email address as the primary email, and my Outlook email address as the secondary email. Eventually I realized that I didn't need my Yahoo email account anymore, so I deleted it, forgetting that it was being used as the primary email for my Firefox account. Now I can't remove my Outlook email from my Firefox account without verifying my Yahoo email account, and I can't even delete the Firefox account since it was made under the Yahoo email account as a primary email address. Now I can't use my Outlook email address to create a new Firefox account either.

Giải pháp được chọn

Never mind, it appears that Mozilla was sending the verification codes to my Yahoo email address with the Outlook email address CC'd. I was able to make the Outlook email address the primary email address and remove the Yahoo email address.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind, it appears that Mozilla was sending the verification codes to my Yahoo email address with the Outlook email address CC'd. I was able to make the Outlook email address the primary email address and remove the Yahoo email address.

Được chỉnh sửa bởi vivek95148 vào