On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark display

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

My list of bookmarks that used to automatically display down the left side of my screen are now relegated to a heading in the bookmarks toolbar at the top of the page. This is completely useless to me. What happened to the display down the left side, and how can I stop this from NEVER changing in the future? I've had this happen before, and every time it does it takes me half a day to find the hidden solution to the problem.

My list of bookmarks that used to automatically display down the left side of my screen are now relegated to a heading in the bookmarks toolbar at the top of the page. This is completely useless to me. What happened to the display down the left side, and how can I stop this from NEVER changing in the future? I've had this happen before, and every time it does it takes me half a day to find the hidden solution to the problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi brent5,

you can either press the keyboard shortcut Ctrl+B or, add the optional Sidebars button to the toolbar (see: Customize Firefox controls, buttons and toolbars) Or, if you display the optional menu bar, View > Sidebar > Bookmarks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.