Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs not visible

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

FFox 101.0.1 (64-bit) running in Linux Mint 20.3

Just installed the latest Mint (clean install) and the latest FFox.

FFox tabs are arranged along the bottom of the window! Tabs only appear below the bookmarks panel on the left. On the right, the browser panel is atop the tabs, so the tabs can't be seen. New tabs can't be seen. There appears to be no setting to control top/bottom tab placement -- of course, I want tabs across the top and visible, please. Help!

Also, above "Preferences" > "General" (about:preferences#general), there's an info box that says "Your browser is being managed by your organization". Help!


Regards, Mark.

FFox 101.0.1 (64-bit) running in Linux Mint 20.3 Just installed the latest Mint (clean install) and the latest FFox. FFox tabs are arranged along the bottom of the window! Tabs only appear below the bookmarks panel on the left. On the right, the browser panel is atop the tabs, so the tabs can't be seen. New tabs can't be seen. There appears to be no setting to control top/bottom tab placement -- of course, I want tabs across the top and visible, please. Help! Also, above "Preferences" > "General" (about:preferences#general), there's an info box that says "Your browser is being managed by your organization". Help! Regards, Mark.

Được chỉnh sửa bởi Mark Filipak vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

See:


Are you using a userChrome.css file to style the user interface as that can be cause for misplaced tabs?

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

The problem as mysteriously went away as it mysteriously appeared. I have no explanation.

cor-el said

See:
Poorly written. Provokes more questions than it answers.

Hữu ích?

more options

Thank you for letting us know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.