Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs colors changed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I put the pointer arrow on a tab to open it the tab background turns black and the type is white. It used to be the opposite and I want to change it back to white background black type. How do I do that? I do not like this change at all. This happened right after your new Firefox update also.

When I put the pointer arrow on a tab to open it the tab background turns black and the type is white. It used to be the opposite and I want to change it back to white background black type. How do I do that? I do not like this change at all. This happened right after your new Firefox update also.

Giải pháp được chọn

You can also check the website appearance setting.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Website Appearance
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Miss MZ, which Firefox theme are you using?

This article will get you to the Themes section of the Add-ons page to check on that -- your current theme should be at the top of the list: Use themes to change the look of Firefox.

The "System" theme should adapt to your light theme/dark theme preference set at the Windows OS level. Other themes set their own colors. Or the Firefox Color add-ons lets you pick the colors.

more options

Giải pháp được chọn

You can also check the website appearance setting.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Website Appearance