Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SPAM EMAILS

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Lately I am getting a lot of spam emails. Is there a way to get rid of them permanently? Are there any free add=ons to install that will block them out? Please reply.

Lately I am getting a lot of spam emails. Is there a way to get rid of them permanently? Are there any free add=ons to install that will block them out? Please reply.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is nothing we can do as to spam.

Some e-mail providers have the option to sort incoming mail. Contact your e-mail provider for help.

Go here and register for protection for your e-mail and phones; https://www.donotcall.gov/ The National Do Not Call Registr