Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change email address

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to change the email address associated with my Firefox acct.

I would like to change the email address associated with my Firefox acct.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

go to your firefox account (top right on page where your name is) then select edit profile. select "change e-mail. done.

more options

You will have to add the new email address as a secondary email address and confirm the email address. Once this is done then you can make that secondary email address your primary email address.

more options

When I enter my new email address it says it already exists BUT it is not listed as my secondary to delete the old address. I've tried multiple times to get it to accept the new address but it just locks up and never completes the process.

more options

Is that an email address you might have used in the past ?

Can you login using that new email address ?