Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks

more options

Hello dear admin I lost all of my bookmarks and try many ways to recover them as example , uninstall and install firefox or restore from previous backup , or import from file , or import from another browser like edge ,.... but didnt work even I cant add any new bookmark in my toolbar or bookmarks menu I read and did all of internet guid in mozilla forum but cant back them up . thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This part can indicate a problem with the Places database that stores your bookmarks and history:

ja.jahanbani said

... I cant add any new bookmark in my toolbar or bookmarks menu ...

Hopefully you already tried doing a regular shutdown and restart of Windows to clear up any file locks that might be preventing changes. If not, please try that next.

Did you already find this article: Fix "The bookmarks and history system will not be functional" error message?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.