Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transferring Saved Logins from Firefox on another PC

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 44 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi MikeZZ

more options

I need to transfer saved logins from Firefox on a soon to be retired laptop to Firefox on a new laptop. New laptop has a few logins created while setting it up than I copied manually knowing that when I import from the old laptop with many logins, the few on the new laptop will be overwritten. My problem is that Firefox can export logins into a logins.csv file but it seems can only import from a Microsoft browser. Is copying the key4.db and logins.json from the old to the new the only correct way to do this? The old laptops logins.json file has a recent date but the key4.db has a 2018 date even though some new logins were saved last month. Do I only need to copy the logins.json file?

I need to transfer saved logins from Firefox on a soon to be retired laptop to Firefox on a new laptop. New laptop has a few logins created while setting it up than I copied manually knowing that when I import from the old laptop with many logins, the few on the new laptop will be overwritten. My problem is that Firefox can export logins into a logins.csv file but it seems can only import from a Microsoft browser. Is copying the key4.db and logins.json from the old to the new the only correct way to do this? The old laptops logins.json file has a recent date but the key4.db has a 2018 date even though some new logins were saved last month. Do I only need to copy the logins.json file?

Giải pháp được chọn

Hi MikeZZ,

You don't need to do that, You can easily import your logins by using your logins.csv file in Firefox.

 • Just type about:config in URL
 • then, Accept all risks and continue
 • Search signon.management.page.fileImport.enabled and toggle it to true, by default it will be false
 • then go to your passwords settings
 • and boom you will find import from file option.

I hope your problem will be solved, I am attaching screenshots also.

Thank You.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi MikeZZ,

You don't need to do that, You can easily import your logins by using your logins.csv file in Firefox.

 • Just type about:config in URL
 • then, Accept all risks and continue
 • Search signon.management.page.fileImport.enabled and toggle it to true, by default it will be false
 • then go to your passwords settings
 • and boom you will find import from file option.

I hope your problem will be solved, I am attaching screenshots also.

Thank You.

Hữu ích?

more options

Thanks, that was easy!

When transferring bookmarks, does it matter if you export/import as HTML or .json?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.