Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing new tab page from dark mode to light mode

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can someone help please?

This evening I had to close Firefox and when I went to open it again it updated but then I noticed everything was now in dark mode i.e new tab page and my bookmark side bar.

How do I get it back to light mode?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Changing a preference may suffice or you may have to change themes. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364418#answer-1474290

Hữu ích?

more options

You can fix this by selecting a theme that has dark text on the tabs instead of light text.

You can change this pref on the about:config page from 3 to 2 to revert to the Firefox 94 behavior regarding to prefer dark or light background for webpages.

  • layout.css.prefers-color-scheme.content-override [dark:0, light:1, system:2, browser:3]

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.