Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

'dark' mode after Firefox update 12 July

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi, since 12 July update, any theme with a darkish colour is now leading to full dark mode on screen, i.e. web page is in dark mode, sidebar is dark mode etc. Whereas pre-update the screen/sidebar were light, which is how I like it.

The only way I can keep light mode now is have a 'bright' i.e. light coloured theme.

This doesn't seem right does it?

How can I keep my old, pre 12 July theme(s), or new ones and still work with light screen?

Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Firefox now harmonises more elements with your toolbar theme. When the text color on your background tabs is light/white, it triggers Firefox to use a dark background on menus, the sidebar, the Library window, and various built-in pages. Firefox also signals sites that you have a dark theme preference.

You can download a different theme from https://addons.mozilla.org.

I hope that this helps.

Hữu ích?

more options

As well as selecting the right theme, a preference setting may help: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364418#answer-1474290

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.