Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fn+PgUP/Dn key to scroll stopped working.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi avo

more options

Fn+PgUP/Dn key to scroll up and down websites stopped working. Same problem happened a few months ago for a few weeks, then fixed on its own.

Any ideas? thanks!

Fn+PgUP/Dn key to scroll up and down websites stopped working. Same problem happened a few months ago for a few weeks, then fixed on its own. Any ideas? thanks!

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing. You can toggle caret browsing off/on by pressing F7 (Mac: fn + F7).

  • Settings -> General: Browsing
    remove checkmark: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is a Firefox accessibility feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing. You can toggle caret browsing off/on by pressing F7 (Mac: fn + F7).

  • Settings -> General: Browsing
    remove checkmark: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is a Firefox accessibility feature.

more options

Wow. Fixed! Thank you so much.