Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

okay to have many extensions but keep them disabled?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi z. ixa

more options

hi, i have a dozen extensions that i wouldn't mind keeping in case i want to use them sometime, though i know you're supposed to keep extensions to a minimum to avoid complications and slowness. Does disabling add-ons avoid the problems just like deleting them altogether would? thanks!

coatli
hi, i have a dozen extensions that i wouldn't mind keeping in case i want to use them sometime, though i know you're supposed to keep extensions to a minimum to avoid complications and slowness. Does disabling add-ons avoid the problems just like deleting them altogether would? thanks! coatli

Giải pháp được chọn

Yes, it's enough to disable them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, it's enough to disable them.

more options

Note that Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X 10.11 platform (update channel: mozilla-mac-eol-esr1), so you will no longer receive updates.

more options

thanks to you both! happy holidays!