Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Credit card autofill

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dougumbarger

more options

Firefox has my credit card information and it shows up in a window when I go to pay for something, but when I click on the credit card I want to pay with, it won't autofill. In Settings, the box to autofill is checked. This has worked a hundred times before, but stopped working a few months ago. How do I get the autofill to start working again?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you in the US? Can you provide the steps to replicate your issue?

Hữu ích?

more options

I am in the USA. Every time, on any page or website that I need to provide credit card info, when I click in the box to type in the CC numbers/expiration date/CCV, a window pops up with my credit card information. In that window, I can scroll over the different credit cards, click on the one I want to use, and it SHOULD autofill into the box where the numbers would normally be typed in. Now, the window still pops up and I can scroll over the credit cards and choose one, but when I click on that particular credit card, the autofill doesn't work. Hope this helps- thanks for your assistance!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.