On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Massive memory leaks (please see screenshot errors - Report bugs)

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nnina084

more options

Massive memory leaks in exceptional circumstances due to numerous Firefox bugs

Massive memory leaks in exceptional circumstances due to numerous Firefox bugs
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you enter about:profiles in the URL bar, create a new profile and test it again in this new profile?

more options

I have already created 100 profiles, and the bug will continue to appear for many years on all computers in the world with windows 7. I have tested this error on many computers of my friends.

tabbrowser.js = bug!

This component causes memory leaks and blocks all basic Firefox functions and blocks many extensions from working.

Firefox adress: chrome://browser/content/tabbrowser.js https://pastebin.com/wjrUy2qA

Được chỉnh sửa bởi nnina084 vào

more options

Problem /issue, memory leak , block function, crash Line: 2204

 return (browser._cachedCurrentURI = Services.io.newURI(url));