Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Minimized browser crap

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I hate that my browser starts up minimized, I will just have to go to another browser. SMH!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The browser window should open in the same way as it was when it was closed. Does it open minimized no matter what the window was when the browser was closed?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved You may have corrupt xulstore.json file.

Open your file browser to this hidden location:

  • Mac: *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles
  • Linux: *~/.mozilla/firefox/Profiles
  • Windows: %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles
  • *C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\Application Data

\Mozilla\Firefox\Profiles\

Close Firefox. Search for the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.

Hữu ích?

more options

Note that on Mac you can have Firefox running with only the menu bar visible and on Mac closing Firefox can be more complicated because you can close all open windows, but keep Firefox running with the menu bar visible or minimized in the Doc.

Make sure to use "Quit Firefox" with all windows still open, especially if you want to use "Restore Previous Session". Otherwise check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.