Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Control key removes selected text

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello! I have a problem with Firefox. Whenever I have selected text and I press the control key, that text becomes unselected. Is like I lost focus of the window or the input text when I'm pressing the control key.

This is really annoying because it makes copy and paste really complicated. Most of the times I have to select the text and right click - "Copy" instead of a simple "Control + C". This only happens on Firefox, as on Chrome the control key works as expected.

I'm on Linux.

Any help will be greatly appreciated, thank you so much!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is there a reason for the old version of Firefox? What OS? What Desktop? Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.