Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

passwords

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I'm finally taking the plunge and setting up a new Lenovo desktop (going from windows 7 to 10). Am nervous about many things with this transfer but one of them being login , passwords for many places saved here on my firefox browser. So when I start up the new computer and add Firefox as my default browser again will my saved passwords be carried over from the old system?

Giải pháp được chọn

Logging into "Sync and save Data" (open application menu, upper right corner) before switching (on old computer), and after (on new computer), should carry the info over. To be on the safe side, download a copy of bookmarks and passwords before the transition. Go to drop down menu (upper right) select -Pass words- 3 dot drop down menu- Export Logins and Passwords, It pops a warning box, select Export. This saves the file on (where ever you chose, I prefer Desktop). on new system repeat above steps .

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Logging into "Sync and save Data" (open application menu, upper right corner) before switching (on old computer), and after (on new computer), should carry the info over. To be on the safe side, download a copy of bookmarks and passwords before the transition. Go to drop down menu (upper right) select -Pass words- 3 dot drop down menu- Export Logins and Passwords, It pops a warning box, select Export. This saves the file on (where ever you chose, I prefer Desktop). on new system repeat above steps .

Hữu ích?

more options

I agree. Note: Before signing to the sync servers with the new unit, first; change the 'Device Name' to prevent overwriting issues.

Type about:preferences#sync<enter> in the address bar. Look for Device Name and change it how you want it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.