Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook cookie and data storage removal

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am having problems clearing Facebook cookies and data storage. I have cleared the cache numerous times and always FB is at the top of the list with 0 cookies but 17,179,869,184GB Data Storage. I delete that as well and it comes back. I have run my Smartscan and optimized. This showed up recently and it makes Firefox very, very slow. What are some other options to try

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How did you clear this data ?

Did you use built-in means like via Settings -> Privacy & Security
Cookies and Site Data: "Manage Data" or "Clear Data" or did you use external cleanup software ?

You can check for issues with Storage (indexedDB) in case storage is broken.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.