Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF cookie storage space 17,000,000,000 GB for Facebook

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi michaelp2

more options

Even though I have removed the cookies for Facebook, the Manage Cookies screen shows a HUGE storage space. FF v99.0 on Mac

==

from preferences page: Your stored cookies, site data, and cache are currently using 17,179,869,184 GB of disk space.

==

almost all are Facebook storage. I'm feeling a little reluctant to delete all site data. If I clear all cookies and site data will that fix the issue? will the issue re-occur?

Even though I have removed the cookies for Facebook, the Manage Cookies screen shows a HUGE storage space. FF v99.0 on Mac ==== from preferences page: Your stored cookies, site data, and cache are currently using 17,179,869,184 GB of disk space. ==== almost all are Facebook storage. I'm feeling a little reluctant to delete all site data. If I clear all cookies and site data will that fix the issue? will the issue re-occur?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Oh, Wait! I shut down Firefox after "clear cookies and Site data" then restarted Firefox. That cleared the 17 billion.

do you have any clue why it got to 17 Bil. MB?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Did you try this:


Clear cookies and site data in Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Hữu ích?

more options

Yes, I cleared cookies and site data by clicking the padlock next to the site address, and then clicking "clear cookies and site data" Storage still displays 17 Billion MB

Hữu ích?

more options

Delete browsing, search and download history on Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox

Do this as well. And see what it shows. Remember this removes a Login as well.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Oh, Wait! I shut down Firefox after "clear cookies and Site data" then restarted Firefox. That cleared the 17 billion.

do you have any clue why it got to 17 Bil. MB?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.