Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox on Windows10 not playing videos from youtube, reddit

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

As the title says and I've tried the following:

- Restarting my laptop - Clearing the cache and cookies - Disabling hardware acceleration - Disabling Enhanced Tracking Protection - Running in Troubleshoot mode - Refreshing FF - Reinstalling FF (Currently running 93.0, 64bit)

Youtube buffers the video but won't actually play it. The same goes for Reddit.

I'm at a loss for what else to try.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.