Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bad rendering fonts on page https://www.mdbg.net

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mrtvola

more options

I have problem with site https://www.mdbg.net if I use webpage fonts. This problem is only on MacOS version. Windows version don't have any problem. I use Firefox version 93.0

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Helvetica you have installed locally and that might be corrupted or are missing variants. Also make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.


You can right-click and select "Inspect Element" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Helvetica you have installed locally and that might be corrupted or are missing variants. Also make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.


You can right-click and select "Inspect Element" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

more options

It was problem with fonts in system MacOS. I fixed it in Font Book. I removed duplicate fonts in type Helvetica.

Thank you very much for your quick help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.