Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Brower closing and altering my settings

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Every Sunday/early Monday the Firefox browser on my Mac shuts down and then re-opens with different settings and search engine. I have been through processes with Apple to ensure "safety" but it still does it. What is causing it and how can I stop it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Profile data can be removed or not recorded in several ways;

  • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
  • 2) Privacy settings; (In the address bar, type about:preferences#privacy<enter>)
  • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers
    Open their settings and have them leave the browsers alone.
  • 4) Mal-ware.

Hữu ích?

more options

Sometimes when the browser thinks there is a problem with the profile, it will create a new one.


Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox? Look inside. Look for the folder with the latest creation date.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible


https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.