Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Bug

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Firefox 92.0.1 (64-bit) Firefox seems to open two connections whenever it connects to a url.

I have a local web server that only allows a single connection at a time.

When I enter localhost:5409 as the address firefox immediately opens two connections to the port. The first connection sends no data whatsoever. The GET request is sent out the second connection. This is not useful.

I think if you want to open two connections the GET request should go out on the first connection.

Perhaps the above behaviour is by design but I think it is a problem.

Please explain

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please file a bug on Bugzilla.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.