Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

stop formatting of css code when answering a request for help

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Norbert38

more options

How do I stop the #'s being changed to digits??

/* Colored folders for Bookmark Menus. */ /* Standard folder -- on Toolbar and Menus */

  1. PlacesToolbarItems toolbarbutton[container="true"]:not([query="true"]) .toolbarbutton-icon,
-moz-any(
  1. PlacesToolbarItems,
  2. PlacesChevronPopup,
  3. BMB_bookmarksPopup,
  4. bookmarksMenu,
How do I stop the #'s being changed to digits?? /* Colored folders for Bookmark Menus. */ /* Standard folder -- on Toolbar and Menus */ #PlacesToolbarItems toolbarbutton[container="true"]:not([query="true"]) .toolbarbutton-icon, :-moz-any( #PlacesToolbarItems, #PlacesChevronPopup, #BMB_bookmarksPopup, #bookmarksMenu,

Giải pháp được chọn

Hi Norbert, use <pre> before and </pre> after a block of code to prevent it from being interpreted as wiki code.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Norbert, use <pre> before and </pre> after a block of code to prevent it from being interpreted as wiki code.

more options

Thanks

When I tried it earlier it wouldn't work. I was probably holding my mouth wrong.  :)