Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

As of today I am getting (forced) google.com.hk instead of google.com, how do I fix this?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Khan Solo

more options

It is insistent.

I have found a 6 year old post that uses links that firefox no longer uses: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1092276

The instructions there no longer seem to work, I deleted cookies, closed firefox and ran CCleaner, it is still always redirecting me to .hk.

The site looks different, shitty and keeps asking me to log in or agree to some bullshit settings.

Very strange, has anyone seen this before?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please someone.

The .hk site looks bad, too. More like a mobile site.

Được chỉnh sửa bởi Khan Solo vào

Hữu ích?

more options

Hi Khan, a general workaround is the following URL, where ncr stands for "no country redirect":

https://www.google.com/ncr

That sets a cookie so that future requests to google.com (without the ncr) are not redirected, either. At least until the cookie is cleared (if you clear cookies).

Does that work for you?

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Does that work for you?

Yes!

You are a god!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.