Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

html/js canvas keyboard input

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I am learning to use html/js canvas graphics.

When a add key event handler is added a search box at the lower left of firefox pops up instead of sending keystrokes to the html canvas.

example code is at https://www.homeandlearn.co.uk/javascript/move_box_keyboard.txt

How do I get firefox to stop intercepting my keyboard events to a search box popup.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.