Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks toolbar "overflow" spacing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I change the bookmarks toolbar "overflow" to single spacing? Like v 91

How do I change the bookmarks toolbar "overflow" to single spacing? Like v 91

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Please see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1342447 for how to remove the double spacing.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

You can add a min-height rule in addition to reducing the padding.

You can use code in userChrome.css to modify the menu spacing.

Add CSS code to the userChrome.css file.


menupopup > menuitem, menupopup > menu {
padding-top: 2px !important; padding-bottom: 2px !important; /*adjust*/
min-height: 22px !important; /*adjust or use unset*/
}

*|*:root {--arrowpanel-menuitem-padding: 2px 8px !important;} /*adjust 2px value*/

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào