Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Streaming Youtube/Twitch, Audio Popping and lagging, running slow since last update (Firefox 92).

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Cleverleyson

more options

Been trying to reslove a issue i've noticed since updating to the latest firefox version that was released this week. Never had a problem before. Chrome and Edge load and play stream normally. Updated all the normal things like drivers for audio and video card, reinstalled Firefox with a new profile, no add ons etc, turned hardware acceleration on and off, still get the same issue.

System is overpowered so its not down to it running slow or being old and also intenet connection is fine and I'm cabled in before anyone asks the "Have you turned it on and off questions :)"

Going to try and downgrade to the version before and see it fixes the issue and hope its resloved in the next hotfix.

It should be noted that this problem is related to streams and not normal videos, however someone on this forum posted problems with lagging videos, so maybe related.

Giải pháp được chọn

Reverting back to the last firefox didn't help, But i thought i'd revert back to the last version of windows 11 i was using and that seems to be it.

Mircrosoft broke firefox and that was the windows 11 pre release version too. Worth knowing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Reverting back to the last firefox didn't help, But i thought i'd revert back to the last version of windows 11 i was using and that seems to be it.

Mircrosoft broke firefox and that was the windows 11 pre release version too. Worth knowing.

Được chỉnh sửa bởi Cleverleyson vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.