Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Identify the font of subtitles in a video stream

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, How to identify subtitle font features (i.e. font family, font size, etc.) from this videostream: Makala

Thanks in advance. Sincerely, Pavel.

P.S. On the attached image how subtitle looks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You are too far down as you can see in my screenshot that shows the .jw-nextup-container further down in the .jw-controls section, so where you are is about the captions menu on the control bar and not in the payer area. You need to be in the .jw-wrapper container. To be able to reach the container with the subtitles, you need to pause the video when you see a subtitle and search for .jw-caption (result #3) and then in this container go to .jw-text-track-cue to see the actual text. You can see in the control bar at the bottom where you need to be. You can open the Fonts tab in the right panel to see what font is used.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

See this screenshot.

Hữu ích?

more options

Unfortunately couldn't reproduce your solution. Here is what I get when I go to the 6th occurrence of "caption":

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You are too far down as you can see in my screenshot that shows the .jw-nextup-container further down in the .jw-controls section, so where you are is about the captions menu on the control bar and not in the payer area. You need to be in the .jw-wrapper container. To be able to reach the container with the subtitles, you need to pause the video when you see a subtitle and search for .jw-caption (result #3) and then in this container go to .jw-text-track-cue to see the actual text. You can see in the control bar at the bottom where you need to be. You can open the Fonts tab in the right panel to see what font is used.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.