Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites display in mobile view on desktop browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Recently I've noticed when I try to load na.op.gg, the website displays very strangely when I try to load the website. It tells me to download the mobile app on desktop and everything is very stretched out. I assume the website is trying to fit everything to width and displaying ads for their mobile app because it thinks I'm on a mobile device.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You have a corrupted user agent that identifies you as Roblox on a mobile iOS device.

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/9B176 ROBLOX iOS App 2.445.410643 Hybrid RobloxApp/2.445.410643 (GlobalDist; AppleAppStore)

You will have to reset this user agent. See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

My English name is also Alex. Please check the UA(user agent). If your UA is Android or IOS, the website will show you mobile pages.

If the UA is correct, It is the website's problem. How to know If the UA is correct? Try to visit other websites, It is correct if other websites show PC pages.

So, How can you solve the problem? Try to get in touch with the Webmaster of the website.

Say again the reasons that can cause that.

  1. Your UA is incorrect. (check the UA)
  2. The website has only the mobile version.
  3. The website do not konw you are using a computer. (get in touch with webmaster)

Được chỉnh sửa bởi 林林 vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You have a corrupted user agent that identifies you as Roblox on a mobile iOS device.

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/9B176 ROBLOX iOS App 2.445.410643 Hybrid RobloxApp/2.445.410643 (GlobalDist; AppleAppStore)

You will have to reset this user agent. See:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.