Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

website content incorrect

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

all of a sudden some website do not show all characters anymore (see attached image). I have tried all trouble shooting from mozilla. Can anyone help me? many thanks, bart

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

We have recently seen reports that a font like Open Sans is causing such a problem with text missing characters.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Is this with all websites/pages, some, a few?

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Hi Fred, thanks for responding. It is only with some websites, I had attached an example. I tried your solution but it doesnt work. It only started a week ago, before that it was all fine. I have an old desktop iMAC computer (with OS X El Capitan), and am using firefox.

Hữu ích?

more options

Type:’’'permissions.default.image Its values are; 1) Allow all images to load, regardless of origin 2) Block all images from loading. 3) Prevent third-party images from loading.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-problems-images-not-show

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

We have recently seen reports that a font like Open Sans is causing such a problem with text missing characters.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.