Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

website login and functionality problems with firefox

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi profbrane

more options

Having lots of problems logging in and with functionality on websites I use a lot, when I use firefox that I do not have if I switch to chrome... like airline websites I go to where my login via firefox won't work, banking sites, shopping sites, sites where I have profiles.... I either can't login or sites don't function properly..... but if I switch to chrome things work fine?! like when I enter my login info on aa.com via firefox I get this page which is an error. I enter the same login info on chrome and it takes me to my aa.com account profile and access

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi renee626,

Try Clearing all cookies, site data and cache

  • Click the menu button. and select Options. Preferences.
  • Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  • Click the Clear Data button. The Clear Data dialog will appear.
  • Click Clear.

Hữu ích?

more options

I have cleared cookies and history a bunch but it doesn't help solve the problem----and it is annoying because when I do I keep having to recreate logins

Hữu ích?

more options

I did figure out how to get to Privacy & Security..... not through path Shashank Shekhar directed. but I then did all the steps Shashank Shakhar recommended but the error persists and problem not solved.... plus lost all my login history for various sites.......

Hữu ích?

more options

I had the same or similar problem on aa.com as well. If I tried to log in I got a screen saying they are working on their site. If I tried using the site as a guest I got a message saying I did not have permission to access the site. I disabled HTTPS Everywhere and Duck Duck Go and that seems to have solved the problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.