Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New tabs look awful!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

I really dislike the look of the tabs in the newest version. A floating bubble, not connected to the page, for the active tab? And the inactive tabs are connected, but there is no separation between the tabs? Aside from uninstalling the latest version and installing a previous version, is there a way to restore the look of the previous version? Maybe an add-on? If I have to reinstall an old version I'll probably just switch over to a different browser.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can use code in userChrome.css to override changes in Firefox 89+ with the new Proton design.

Hữu ích?

more options

I keep trying the instructions from the links as best I can as a user not normally messing around with those types of things. And each time the view remains the same.

Hữu ích?

more options

Assuming you have placed the userChrome.css file (so named) in a folder named chrome in your profile folder, have you marked the following preference in about:config as true? toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.