Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Signing in to Outlook

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 7 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi klavier46

more options

When I sign in to Outlook, I have to refresh the page, then it tells me that the password is wrong (which it isn't), so I have to sign in twice to get my email account.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi klavier46,

Try Clearing all cookies, site data and cache

 • Click the menu button. and select Options. Preferences.
 • Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 • Click the Clear Data button. The Clear Data dialog will appear.
 • Click Clear.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Mozilla Support Forum. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi klavier46,

Try Clearing all cookies, site data and cache

 • Click the menu button. and select Options. Preferences.
 • Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 • Click the Clear Data button. The Clear Data dialog will appear.
 • Click Clear.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Mozilla Support Forum. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.

Hữu ích?

more options

Thanks! Worked right away.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.