Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't Firefox have its own Search Engine?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

wow this is sad, Firefoxes Help pages are not any better than Googles. This means that no matter what i type it just gets ignored and a bunch of random junk with nothing whatsoever to do with my question comes up! I didn't leave google so i could still be stuck with their Search Engine, How the heck does that even make sense????????

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You have some other choices bundled in, like Bing and DuckDuckGo. See: Change your default search settings in Firefox.

Or you can add the search engine of your choice. Let us know if you need help with that.

Hữu ích?

more options

Its a simple question so why can't i get a straight answer?

Hữu ích?

more options

Do you mean the question "Why doesn't Firefox have its own search engine?"

I have no idea, but I don't see how Mozilla, the maker of Firefox, would be able to pay for that. Nearly all its revenue now comes from search partnerships with other companies which probably would go down the tubes if Mozilla replaces them.

Of course, if you have ideas, you could share here: https://mozilla.crowdicity.com/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.