Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Favicon on bookmark is different than favicon on tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

The bookmark favicon is wrong and does not match the favicon on the tab. I have deleted and rebuilt favicons.sqlight. The bookmark in question is still wrong. There is no entry for the bookmark in favicons.sqlight. I've reinstalled Firefox, rebooted Windows, ... to no avail. I even tried using favicon.ico without success. The HTML page is correct.

The HTML is simple and the favicon shows on the tab correctly -

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="icon" type="image/png" href="Bandwidth1.png">
<style>
img {
max-width:100%;
height:auto;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Network Bandwidth Usage - CS1</h2>
<img src="summary.png" alt="Summary">
<div style="float: left;">
<img src="day.png" alt="Days">
</div>
<div style="float: left;">
<img src="month.png" alt="Months"><br/>
<img src="top.png" alt="Top10">
</div>
</body>
</html>

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.