Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WANT TO MOVE FF ON MY NEW LAPTOP

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I already use FF on my current laptop. I need to put on my new laptop WIN 10 . I want to make sure I get all settings,ext and MOST imp all my bookmarks. I have read about PROFILES etc and do not have enough confidence to follow instructions. Can I just install FF on my new laptop and sign in and retrieve all the above mentioned esp my bookmarks?

Giải pháp được chọn

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Now Close Firefox. This is your current profile. Copy the folder As Is to a folder on a thumb drive. Then Copy the folder to the new system.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer Sync your bookmarks, history, passwords, add-ons and open tabs with another copy of Firefox. Learn how to set up Sync.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-types-information-sync-firefox We'll show you how to choose which types of information (bookmarks, history, add-ons, and passwords) to share across all your devices through Firefox Sync.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-troubleshooting-and-tips


https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-firefox-bookmarks-and-browsing-history-iOS Sync your passwords, history, tabs and other browsing information across your iOS, Android and desktop computers with Firefox Accounts.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Now Close Firefox. This is your current profile. Copy the folder As Is to a folder on a thumb drive. Then Copy the folder to the new system.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.