Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems with setting a new Firefox account

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The Original email address I used to create my Firefox account is lost.

When I look in the support site the advice is to create a new Firefox Account under a valid email address and then I will be able to sync my data.

I created a new mail address, but if I try to create that new Firefox account with that I get the notification that the primary email address of the account is needed to sign in. But that account does not exist anymore. So I don't see the form I have to fill in to create my new account. Can you help me?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Usually if you are creating a fresh new Firefox Account, the site wouldn't know about the primary email address of your old account. Unless the address you are using was set up as a secondary address on the old account?

Hữu ích?

more options

That was the case, but the primairy email address was shut down because I changed from provider and so that does not work anymore. So I deleted this account on Firefox too, but for some reason Firefox seems te remember the old account and when I now try to get access to Firefox with the new mail address, it does not recognize my new email address. It changes automatically to the old (now closed) emal address and asks for y old password which I don't remember anymore.

Hữu ích?

more options

I don't know whether there is a way to free up that secondary email address to use on a new account, or whether you will need a third address. Which account are you using to post here, though??

Hữu ích?

more options

I now use the Firefox account of my girlfriend to communicate with you I tried te reinstall my password, but then Firefox also asks for my original primary email address, so I get stuck there too.

Hữu ích?

more options

If you used Sync before with this profile you can try to delete the signedInUser.json file in the Firefox profile folder and delete the Weave folder with Firefox closed.

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.