Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete default pre-filled account info

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I have 3 accounts on a particular website. All three account login credentials are saved in firefox however one of them (the wrong one, since it is the one I use least often) is pre-filled when I first go to the site. How do I remove the setting that one of them is pre-filled? I want just the regular drop-down choice of all three. I have deleted that accounts credentials and cleared the cache, but as soon as I add the account info again, it is automatically pre-filled instead of just listed with the other two options.

Được chỉnh sửa bởi kbabberj vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a general setting for whether to fill in credential versus not filling, but I don't know of a way to apply it to only one site.

For reference in case you want to try it (it's safer, actually), it's this checkbox on the Settings page:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.