Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't sync or sign out

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ledezmacjl1

more options

After logging in to my Firefox account, I am unable to sync or sign out.

When I manually try syncing it just spins forever without doing anything. When I sign out and and confirm, nothing happens. I have tried restarting my machine and Firefox multiple times but the issue persists. This is very strange.

Windows 10 Firefox 89.02

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

My personal info remains on a PUBLIC COMPUTER I WILL STOP USING FIREFOX

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.