Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I work the Bookmark Toolbar?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I guess I'm just confused?

Wanted to use the bookmark toolbar to, y'know, highlight important bookmarks, but I have no godly idea how to.

Dragging the site via the padlock to the toolbar does not add it. (I even added a .gif to prove that; how cocky is that?) Putting the location in "Bookmarks Toolbar" also does not.

Also, I saw a video and he could add folders to it by right-clicking, but I don't see that. Is this all because something I enabled? Is this even the bookmark toolbar? Who's the Scranton Strangler?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, I suspect the container that accepts dropped bookmarks is missing from the bar. Could you call up Customize and check on that? You're looking for something called "Bookmarks Toolbar Items" to occupy the bar. I'm attaching screenshot showing what that might look like.

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.